Jung Park | #1 Rated Vietnamese Public Adjuster

Profile Pic

Excel is an independent licensed public adjusting company. We represent you, the policy holder, for damage losses to your property caused by water, fire, earthquake, flood and theft.

We are a strong advocate for the insured by navigating and expediting the arduous and complex maze of the claims process. We realize that every insured’s claim is unique and we prepare and tailor each claim to address the insured’s specific situation.

Excel is proud of our reputation for the swift and satisfactory recovery of settlements for damaged properties incurred by our clients. We use our expertise in protecting the insured from insufficient settlements from their insurance companies in the effort to restore your damaged property.

To help you decide if you should move forward with your claim on your own or with us at Excel, we offer a free consultation to help you make a peace of mind decision towards the recovery of your loss. We are a professional firm with the integrity and the passion to handle your claim to your complete satisfaction.

Excel là một công ty độc lập điều chỉnh công cộng có giấy phép. Chúng tôi đại diện bạn, người chủ hợp đồng, cho thiệt hại về tài sản của bạn gây ra bởi nước, động đất, lửa cháy, lũ lụt và trộm cắp.

Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cho người được bảo hiểm bằng cách điều hướng và xúc tiến quy trình phức tạp của việc yêu cầu bồi thường. Chúng tôi nhận thấy rằng mọi khiếu nại của người được bảo hiểm là chỉ có một và chúng tôi chuẩn bị và điều chỉnh từng yêu cầu để giải quyết mổi tình huống cụ thể của người được bảo hiểm.

Excel rất tự hào về danh tiếng của chúng tôi về sự phục hồi nhanh chóng và thỏa đáng cho sự giải quyết cho các tài sản bị hư hỏng phát sinh bởi khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng chuyên môn trong việc bảo vệ người được bảo hiểm khi họ nhận được không đủ từ các công ty bảo hiểm của họ và sẽ nỗ lực trong việc khôi phục tài sản đã bị hư hỏng của bạn.

Để giúp bạn quyết định xem bạn có nên tiếp tục với sự kêu đòi của bạn một mình hay với chúng tôi tại Excel, chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn miễn phí để giúp bạn đưa ra một quyết định làm cho bạn yên tâm về việc khôi phục mất mát của bạn. Chúng tôi là một công ty chuyên nghiệp với sự toàn vẹn và niềm đam mê để xử lý yêu cầu của bạn một cách hài lòng hoàn toàn.

My husband and I are attorneys with 38 years of combined experience and we would not have recovered what we ultimately recovered from Farmers without the expertise, experience and talent of Excel, Mr. Jung Park and Ernesto. We suffered significant water damage to our home after the water supply line to a toilet burst. The entire first floor of our 3000+ sq. foot house was ankle deep in water. I initially had a very thorough conversation with Ernesto and within about 3 hours of that call, Mr. Park traveled from L.A. to the O.C. to do an inspection. The very next day, an estimator came to my home to do a full inspection, take measurements, pictures and to prepare the cost of repair estimate. I wish I would have known to call Excel even before contacting Farmers for the first time because I wish I did not use Farmers’ water damage cleanup service (a company who has a pre-existing relationship with them). When I discovered the leak, I immediately called Farmers and they sent their remediation company to start the drying process. I did not know that I could have used my own company and Excel works with the best remediation companies. Excel was able to get Farmers to reverse its decision on various items they initially refused to pay for and demanded payment for every potential recoverable item under the policy. Excel is extremely efficient and professional and as a result, has good relationships with insurance companies to begin with. Their style is such that they will get the maximum recovery for you without overreaching so they have a lot of credibility with insurance companies. Although Excel is always very busy working on other claims, they ALWAYS promptly returned my calls, emails and texts. We could not be happier and would not hesitate to refer them to our friends and colleagues who have suffered any sort of water, fire or property damage loss to their home or business.

-Sue P. Lawyer

Chồng tôi và tôi là luật sư với 38 năm kinh nghiệm kết hợp và chúng tôi sẽ không thu hồi những gì cuối cùng từ bảo hiểm Farmers nếu không có các chuyên môn, kinh nghiệm và tài năng của Excel, ông Jung Park và Ernesto. Chúng tôi bị thiệt hại đáng kể do bởi vì nước với căn nhà của chúng tôi sau khi đường dây cấp nước đến nhà vệ sinh bị vỡ. Toàn bộ tầng đầu tiên của ngôi nhà hơn 3000 mét vuông của chúng tôi là sâu trong nước. Ban đầu tôi đã có một cuộc trò chuyện rất kỹ lưỡng với Ernesto và trong vòng khoảng 3 giờ sau cuộc gọi đó, ông Park đã đi từ L.A đến O.C. để kiểm tra. Ngày hôm sau, một người ước tính đến nhà tôi để kiểm tra toàn diện, lấy số đo, hình ảnh và chuẩn bị chi phí sửa chữa ước tính. Tôi ước gì gọi cho Excel ngay cả trước khi liên lạc với Farmers vì tôi ước tôi không sử dụng dịch vụ dọn dẹp nước của Farmers (một công ty có mối quan hệ trước đây với họ). Khi tôi phát hiện ra chỗ rò rỉ, tôi lập tức gọi cho Farmers và họ gửi công ty xử lý của họ để bắt đầu quá trình sấy khô. Tôi không biết rằng tôi có thể sử dụng công ty của riêng mình và Excel làm việc với các công ty khắc phục tốt nhất. Excel đã có thể thuyết phục Farmers đảo ngược quyết định của mình mà họ ban đầu từ chối trả tiền và thanh toán cho mọi mặt hàng có thể thu hồi theo chính sách. Excel là một công ty cực kỳ hiệu quả và chuyên nghiệp và có mối quan hệ tốt với các công ty bảo hiểm. Phong cách của họ là như vậy vì thế mà họ sẽ nhận được sự phục hồi tối đa cho bạn mà không quá mức vì vậy họ có rất nhiều sự tín nhiệm với các công ty bảo hiểm. Mặc dù Excel luôn bận rộn, họ luôn nhanh chóng trả lại các cuộc gọi, email và tin nhắn của tôi. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn và sẽ không ngần ngại giới thiệu họ với bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi, những người đã bị bất kỳ loại nước, hỏa hoạn hoặc thiệt hại tài sản thiệt hại cho nhà hoặc doanh nghiệp.

-Sue P. Luật sư

We were victims of the recent wildfires in Los Angeles late last year. We have never needed to make an insurance claim in the past, but knew the insurance company would not be working on our behalf. We asked Mr. Park for help and he knew exactly what to ask the insurance company to pay for. The whole process took some time, but we are more than happy with the settlement. Hopefully, we will not have to make another insurance claim in the future, but if we ever do, we will definitely look to Excel for assistance. Highly recommend!

-Dyane G.

Chúng tôi là nạn nhân của vụ cháy rừng ở Los Angeles vào cuối năm ngoái. Chúng tôi chưa bao giờ cần phải yêu cầu bảo hiểm, nhưng biết rằng công ty bảo hiểm sẽ không làm việc thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu ông Park giúp đỡ và ông biết chính xác những gì để yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán. Toàn bộ quá trình mất một ít thời gian, nhưng chúng tôi hạnh phúc với việc giải quyết. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ không phải yêu cầu bảo hiểm trong tương lai, nhưng nếu chúng tôi có, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm đến Excel để được hỗ trợ. Rất giới thiệu!

-Dayne G.

We ended up learning about Excel Adjuster about a week after the fire and they were able to help us clean up the mess. They were able to haggle the cost of doing nothing from Servpro down a couple thousand. It would’ve been a downright disaster if we didn’t have Excel Adjuster as Servpro was trying to squeeze every last cent out of our insurance money. Excel Adjuster helped us go through the hassle of dealing with the insurance companies in getting the claims taken care of so we can get the money for repairs and lost business during the downtime. Service was great and was well worth the cost.

-Tae L.

Chúng tôi đã tìm hiểu về Adjuster Excel khoảng một tuần sau vụ hỏa hoạn và họ có thể giúp chúng tôi dọn sạch đống lộn xộn. Họ đã có thể mặc cả chi phí không làm gì từ Servpro xuống một vài nghìn. Sẽ là một thảm họa hết sức nếu chúng tôi không có Adjuster Excel vì Servpro đang cố gắng thu thập hết số tiền cuối cùng trong số tiền bảo hiểm của chúng tôi. Excel Adjuster đã giúp chúng tôi trải qua những rắc rối khi giao dịch với các công ty bảo hiểm trong việc đưa ra các yêu cầu được xử lý để chúng tôi có thể nhận tiền để sửa chữa và mất kinh doanh trong thời gian ngừng hoạt động. Dịch vụ rất tuyệt và đáng giá.

-Tae L.

Water damage to our home. Insurance company was trying to short us. Did research on public adjusters and either they wanted too much commission, wasn’t trust worthy, or didn’t have enough reviews or referrals. We found excel adjusters through our floor guy and couple of trust worthy contractors. They have a reputation of getting every penny you deserve. Our case is close to being finalized. Armando and Mr. park was able to get us close to $30k more than what the insurance company initially was going to pay us. Without them we would have had to pay out of pocket. We had a great experience with excel adjusters. They’re very professional and quickly response to emails or phone calls. Easy to work with and most importantly… will fight for what’s deserved.

-Patuna P.

Nước thiệt hại cho nhà của chúng tôi. Công ty bảo hiểm đã cố gắng để viết tắt cho chúng tôi. Họ muốn có quá nhiều hoa hồng, không đáng tin cậy hoặc không có đủ đánh giá hoặc giới thiệu. Chúng tôi tìm thấy người điều chỉnh tại Excel thông qua anh chàng làm sàn nhà của chúng tôi và một vài người tin tưởng các nhà thầu xứng đáng. Họ có một danh tiếng nhận được mỗi xu bạn xứng đáng. Trường hợp của chúng tôi sắp hoàn tất. Armando và ông Park đã có thể nhận được chúng tôi gần $30k nhiều hơn những gì công ty bảo hiểm ban đầu sẽ trả cho chúng tôi. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ phải trả tiền túi. Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời với các nhà điều chỉnh tại Excel. Họ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng đáp lại email hoặc cuộc điện thoại. Dễ dàng làm việc và quan trọng nhất…sẽ chiến đấu vì những gì xứng đáng.

-Patina P.

Prompt!! Professional!! My experience has been PHENOMENAL!!! Excel Adjuster, John Park came out and went through the details. Clearly understood and the process was easy. Damage to my house was a detrimental experience. But Excel adjusters took care of everything like one of their family~

-Max L. Real Estate Agent

Nhanh!! Chuyên nghiệp!! Trải nghiệm của tôi đã được phi thường!!! Trình điều chỉnh Excel, John Park đã giải thích các chi tiết. Hiểu rõ và quá trình này thật dễ dàng. Thiệt hại cho nhà tôi là một trải nghiệm bất lợi. Nhưng Excel điều chỉnh đã chăm sóc của tất cả mọi thứ như một trong những gia đình của họ.

-Max L. Đại lý bất động sản

Good job to the Excel Adjusters team. Thank you for always being so prompt in responding and taking care of our home repair quickly and efficiently. You made our water damage situation much less stressful thanks to your help.

-Christian P.

Công việc do nhóm Điều chỉnh Excel làm rất tốt. Cảm ơn bạn đã luôn luôn nhanh chóng trong việc đáp ứng và chăm sóc sửa chữa nhà của chúng tôi một cách hiệu quả. Bạn đã làm cho tình trạng thiệt hại nước của chúng tôi ít căng thẳng hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn.

-Christian P.

Call:(213) 800-3333
Skip to content